Trygge foreldre – trygge barn

Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021), ble lansert nå i sommer. Vi har siden brukt denne aktivt i vårt nettverk, som et viktig arbeidsredskap.

I forkant av strategiarbeidet deltok HSFN sin nasjonale koordinator, Wenche Heimholt Isachsen, på to innspillsmøter, sammen med andre aktører innenfor forebyggende barnevern.

Strategiens målgruppe er alle foreldre med barn i alderen 0-18 år. Det overordnede målet med strategien er å bidra til at foreldre blir gode omsorgspersoner for sine barn. Derfor ønsker de å nå alle foreldre – enten de har små eller store, korte eller langvarige utfordringer i foreldreskapet. For å oppnå dette skal innsatsen på foreldrestøttefeltet trappes opp, og følgende områder prioriteres:

  • Tilgjengelig informasjon til alle foreldre
  • Treffsikre tilskuddsordninger
  • Tilpasset støtte til foreldre med særlige behov
  • Kvalitetssikret og samordnet tilbud
  • En sterk frivillig sektor
  • Økt kompetanse og kunnskap

Sammen med andre foreldrestøtteprogrammer som International Child Development Programme (ICDP), Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR), Trygghetssirkelen (COS), De Utrolige Årene (DUÅ), Marte Meo og Parent Management Training – Oregon (PMTO), har strategien også nevnt Home-Start Familiekontakten. De viser til den randomiserte forskningen på Home-Start i Nederland, som slår fast at bruk at frivillige familiekontakter fører til positive endringer i foreldrenes velvære og foreldrekompetanse, i tillegg til en reduksjon i atferdsproblemer blant barna.

Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (BUFDIR), og er svært tilfredse med at regjeringen ønsker å trappe opp innsatsen på foreldrestøtte på blant annet frivillig sektor. Strategidokumentet kommer til å være en viktig rettesnor i vårt arbeide de kommende årene, i forhold til ivaretakelse og utvikling av konseptet i Norge, og herunder i arbeidet med å nå ut til nye kommuner med vårt tilbud.

Les artikkel om «Ny strategi for foreldrestøtte» på Regjeringen.no eller last ned hele strategien for foreldrestøtte, «Trygge foreldre – trygge barn».