Til kommuner

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.

 

Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår. Målet er at vi skal være representert i flertallet av landets kommuner, med engasjerte familiekontakter.

Klikk her for vår guide til oppstart av nye HSF-avdelinger.

Oppstart av nye avdelinger

Vi mottar jevnlig henvendelser fra potensielle frivillige, familier som har behov for støtte og fra hjelpeapparatet i kommuner hvor HSF ikke er representert. Vi oppfordrer da til å motivere politikere og beslutningstakere i kommunen til å satse på HSF, slik at kommunens innbyggere kan dra nytte av konseptet vårt.

For å starte opp en ny HSF-avdeling må det være en ansvarlig drifter av avdelingen. Dette kan være en kommune eller en organisasjon, eller et samarbeid mellom disse. Den lokale tilknytning ved oppstart av nye HSF-avdelinger er viktig. Det kreves både innsikt og forståelse av det miljøet som avdelingen skal operere i.

Fagutdannet koordinator

Alle HSF avdelinger må ha en lønnet koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn. For nye avdelinger krever vi at det er satt av midler til å lønne en koordinator i minimum 50 % stilling i 3 år. I denne perioden må det også settes av midler til å drifte et kontor, med de utgifter det innebærer. Koordinator har en sentral rolle i forbindelse med rekruttering, kursing og veiledning av familiekontaktene, og bindeleddet mellom HSF, familiene og evt. hjelpeapparatet, hvis det er aktuelt.

Avdelingene må også ha en lokal ressursgruppe som skal påse at avdelingen drives etter HSFN sine retningslinjer, samt være støttespiller for koordinator i den daglige driften.

Inngår i et nettverk

Alle Home-Start organisasjoner og avdelinger i det verdensomspennende nettverket er forpliktet til å følge «Erklæring om prinsipper og metoder». Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) skal godkjenne alle nye avdelinger før de starter opp, og samarbeidsavtale må foreligge.