Familier med barn med særskilte behov

Kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse, atferdsvansker eller midlertidige medisinske behov kan ha stor innvirkning på en families hverdag. Disse familiene har HSF hatt et spesielt fokus på å bistå med hjelp og støtte til.

 

Barne- og familiedepartementet ønsket i 2005 at HSFN skulle utvikle et prosjekt, for å gi et bredere tilbud om støtte og hjelp til familier med kronisk syke barn, og barn med nedsatt funksjonsevne. Forespørselen fra BFD var basert på Home-Start Familiekontakten sin mangeårige erfaring, og gode lokale forankring, som tilrettela for å komme i kontakt med de familiene BFD ønsket et styrket tilbud til.

Prosjektets utvikling

Siden prosjektets start i 2005 og frem til sommeren 2020 har lokale avdelinger fått driftsmidler for å jobbe ekstra med målgruppen. Lokale prosjekter og initiativ har tilkommet, som har økt vår kunnskap og innsikt om behovene som finnes, og hvordan vi kan bidra til å støtte familiene. Det har hele tiden vært et mål at erfaringene og kompetansen som opparbeides skal bli del av en implementert praksis for hele organisasjonen. Dette arbeidet er nå etablert som et fast tilbud i HSF.

Et tillegg til det offentlige

I samarbeid med førstelinjetjenesten har vi fokus på at avlastning fra HSF ikke skal komme i stedet for hjelp fra det offentlige/kommunen, men i tillegg til.

Mange av familiene har et stort og vedvarende behov, barna er ofte sårbare og trenger tid for å bli trygge på en familiekontakt. Det er derfor ikke uvanlig at familien får hjelp i mer enn 6 måneder.
Familiene uttrykker at det kan være vanskelig å få annen offentlig avlastning, dette gjelder spesielt i familier med små barn, fordi barnet da ikke er ferdig utredet og rettighetene fra det offentlige følger diagnosen.

Støtte og hjelp i hjemmet

Dersom barnet får innvilget støttekontakt, får foreldrene ofte beskjed om å skaffe denne til veie selv. Dette blir en ekstra belastning for allerede sårbare og slitne foreldre. Avlastningen man da får er gjerne utenfor hjemmet, noe mange foreldre vegrer seg for, når barna er så små og trenger nærhet og trygghet. Familiene uttrykker stor tilfredshet med at familiekontaktene bidrar hjemme hos familiene.
Hjelp og støtte ytes til barna med særskilte behov, men vel så ofte handler det om at foreldre ønsker familiekontaktens bistand til eventuelle søsken som kan føle seg tilsidesatt.