Pilotprosjektet Home-Start+

HSF sitt familiestøtteprogram gir tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum et barn under skolealder. Vi har de senere årene merket en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe. Livskriser og sårbare perioder kan oppstå i barnefamilier også etter skolestart.

 

Med pilotprosjektet Home-Start+ ønsker vi å utforske om HSF-konseptet vil være riktig hjelp og støtte også til disse familiene.

Et pilotprosjekt for familier med barn inntil 16 år

I juni 2018 vedtok styret i HSFN å starte opp med pilotprosjektet Home-Start+. Tilbudet skiller seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ på enkelte avdelinger.

HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn.

Støtte til HS+ familiene

I familier som har skolebarn og ungdommer, ser vi et behov for at familiekontaktene i større grad vil fungere som samtalepartnere, samt gi støtte til foreldrerollen, enn hos familiene med barn under skolealder. En fellesnevner for oppdragene har vært å inkludere barn i fritidsaktiviteter, bygge nettverk og gi foreldrestøtte, for eksempel ved barnas skolearbeid.

Med vårt kontaktnett innenfor hjelpeapparatet, og vår erfaring som en solid aktør, mener vi å ha gode forutsetninger for å lykkes med pilotprosjektet.

Prosjektets gang

Styret i HSFN har godkjent 5 avdelinger til pilotprosjektet Home-Start+. Avdelingene er HSF Oslo Sanitetsforening, HSF Larvik, HSF Indre Østfold, HSF Moss/Råde/Våler og HSF Bærum. 2021 er siste året i pilotprosjektperioden, og i 2022 skal prosjektet evalueres og en prosjektrapport vil bli sendt til styret i HSFN som skal ta stilling til eventuelt videre arbeid med målgruppen.