Pilotprosjektet Home-Start+

HSF sitt familiestøtteprogram gir tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum et barn under skolealder. Med bakgrunn i økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, gjennomførte vi i perioden 2019-2021 pilotprosjektet Home-Start+.

 

Med Home-Start+ ønsket vi å utforske om HSF-konseptet ville være riktig hjelp og støtte også til familiene med barn i skolealder. Livskriser og sårbare perioder kan oppstå i barnefamilier også etter skolestart.

Et pilotprosjekt for familier med barn inntil 16 år

Styret i HSFN vedtok i juni 2018 å starte opp pilotprosjektet. Tilbudet skilte seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved at det skulle ytes hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved at det tilbys Home-Start+ på enkelte avdelinger.

HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. Med dette hadde HSF allerede opparbeidet erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn.

Støtte til HS+ familiene

I familier som har skolebarn og ungdommer, ser vi et behov for at familiekontaktene i større grad fungerer som samtalepartnere, samt gir støtte til foreldrerollen, enn hos familier med barn under skolealder. En fellesnevner for oppdragene har vært å inkludere barn i fritidsaktiviteter, bygge nettverk og gi foreldrestøtte, for eksempel ved barnas skolearbeid.

Prosjektets gang

Styret i HSFN godkjente 5 avdelinger til pilotprosjektet Home-Start+. Avdelingene var HSF Oslo Sanitetsforening, HSF Larvik, HSF Indre Østfold, HSF Moss/Råde/Våler og HSF Bærum. 2021 var siste året i pilotprosjektperioden, og i 2022 ble prosjektet evaluert og en prosjektrapport ble sendt til styret i HSFN. Styret skal ta stilling til eventuelt videre arbeid med målgruppen, men denne beslutningen er midlertidig satt på vent grunnet spørsmål rundt ressurser for eventuelt videre oppfølging. Les sluttrapporten for pilotprosjektet her.