Pilotprosjektet Home-Start+

HSF sitt familiestøtteprogram gir tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum et barn under skolealder. Med bakgrunn i økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, gjennomførte vi i perioden 2019-2021 pilotprosjektet Home-Start+.

 

Med Home-Start+ ønsket vi å utforske om HSF-konseptet ville være riktig hjelp og støtte også til familiene med barn i skolealder. Livskriser og sårbare perioder kan oppstå i barnefamilier også etter skolestart.

Et pilotprosjekt for familier med barn inntil 16 år

Styret i HSFN vedtok i juni 2018 å starte opp pilotprosjektet. Tilbudet skilte seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved at det skulle ytes hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved at det tilbys Home-Start+ på enkelte avdelinger.

HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. Med dette hadde HSF allerede opparbeidet erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn.

Støtte til HS+ familiene

I familier som har skolebarn og ungdommer, ser vi et behov for at familiekontaktene i større grad fungerer som samtalepartnere, samt gir støtte til foreldrerollen, enn hos familier med barn under skolealder. En fellesnevner for oppdragene har vært å inkludere barn i fritidsaktiviteter, bygge nettverk og gi foreldrestøtte, for eksempel ved barnas skolearbeid.

Prosjektets gang

Styret i HSFN godkjente 5 avdelinger til pilotprosjektet Home-Start+. Avdelingene var HSF Oslo Sanitetsforening, HSF Larvik, HSF Indre Østfold, HSF Moss/Råde/Våler og HSF Bærum. 2021 var siste året i pilotprosjektperioden, og i 2022 ble prosjektet evaluert og en prosjektrapport ble sendt til styret i HSFN. Styret har besluttet å avslutte HS+ prosjektet og de 5 avdelingene som har vært involvert i prosjektet får dispensasjon til å ha familier med minst ett barn under 12 år ut 2024. Les sluttrapporten for pilotprosjektet her.