Familiestøtte fra et medmenneske

HSF møter et økende antall familier som opplever at de er ensomme, og mangler nettverk som kan tre støttende til i sårbare situasjoner. Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) sin årsrapport for 2015 er nå tilgjengelig.


Meningsfull fritid for familiekontaktene

Å få ukentlige besøk av en trygg familiekontakt bidrar til håp om en bedre hverdag for familien, noe som kommer barna til gode. I 2015 fikk 941 familier med til sammen 1994 barn jevnlige besøk fra en HSF familiekontakt. Besøkene ble utført av 684 familiekontakter, fordelt på 33 ulike HSF avdelinger.

Våre familiekontakter er kompetente og reflekterte. Mange har arbeidet i barnehage, skole, eller på helsestasjon og ønsker å bruke noe av fritiden sin på en givende måte. Det er i 2015 en økning av frivillige som er i arbeid, og det er også en økning i aldersgruppen 40-59 år.

Ulike behov hos familiene

HSF bygger på muligheter og ressurser som finnes i familien, og foreldrene beskriver selv hvilke behov de har for støtte. Det kan være behov knyttet til flerfødsler, isolasjon, samlivsbrudd, manglende nettverk, kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, psykisk eller somatisk sykdom hos foreldre.

I 2015 hadde 48 % av foreldrene aleneomsorg for barna, 85 % av familiene hadde lite nettverk og i 13 % av familiene var det barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. 42 % av familiene var ikke etnisk norske, og vi ser at familiekontaktene har stor betydning for at familiene integreres i lokalsamfunnet.

Et lavterskel tilbud

Hele 41 % av familiene tar selv kontakt med oss, ofte gjennom våre websider. Vårt mål er at familien skal få snarlig svar selv om det ikke skulle være ledige familiekontakter. Helsesøstre og jordmødre sier at noe av det unike med HSF er at vi hverken er byråkratiske eller har lange søknadsskjemaer. Det blir også fremhevet at en familiekontakt er en god rollemodell, som kan bety at familien ikke trenger ytterligere hjelp.

Ved å tilby støtte fra et godt medmenneske, bidrar HSF til at familien opplever større mestring, gjennom den utfordrende perioden. Dette gir større forutsetninger for gode hverdager og en god barndom. Vi er bevisste på at det metodiske prinsippet er frivillighet, og at kommunens hjelpeapparat ikke kan erstattes, men suppleres med HSF.

Klikk her for å laste ned HSFN sin årsrapport for 2015.