Vedtekter HSFN

HSF Norge sine vedtekter ble sist oppdatert og godkjent i styremøte 21. september 2023.

 

§ 1 Organisasjon

Home-Start Familiekontakten Norge er en frivillig og ideell organisasjon som forplikter seg til å arbeide i tråd med «Erklæring om prinsipper og metoder» som er Home-Start Worldwide sine retningslinjer for familiestøtteprogrammet. Home-Start Familiekontakten i Norge er etablert som et nettverk av selvstendige lokale avdelinger. Hver avdeling er godkjent av styret i HSFN. Mandatet til styret HSFN er nedfelt i disse vedtektene. De lokale avdelingene har gjennom samarbeidsavtalen forpliktet seg til å arbeide i tråd med vedtektene her og «Erklæring om prinsipper og metode».

 • Det generelle familiestøtteprogrammet omtales som Home-Start Familiekontakten (HSF).
 • Det internasjonale nettverket omtales som Home-Start Worldwide (HSW).
 • Det nasjonale kontoret og nettverksorganisasjonen omtales som Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN).
 • Den lokale avdelingen omtales som Home-Start Familiekontakten (HSF) kombinert med et lokalt navn.
 • Leder for nasjonalt kontor benevnes som Generalsekretær.
 • Ansatt i en lokal avdeling for HSF benevnes som koordinator.
 • Frivillige i en lokal avdeling benevnes som familiekontakt.

§ 2 Målsetting

HSF s hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familiens eget hjem. HSFN skal styrke og utvide familiestøtteprogrammet ved å:

 • Arbeide for å gjøre HSF og dets arbeid kjent, lokalt og nasjonalt.
 • Arbeide for å opprette nye avdelinger.
 • Ivareta og kvalitetssikre familiestøtteprogrammet gjennom oppfølging / veiledning av lokale avdelinger og stimulere til utvikling.
 • Bidra inn i det internasjonale HSW nettverket.

§ 3 Samarbeidsavtaler

Samarbeidet mellom en lokal avdeling og HSFN er beskrevet i samarbeidsavtalen. Avtalen beskriver partenes rettigheter og plikter og tydeliggjør ansvar og myndighet med henhold til forvaltning av HSF konseptet.

§ 4 Årlig koordinatorkonferanse

Koordinatorene samles på årlig koordinatorkonferanse en gang i året med fokus på fag, erfaringsdeling, identitetsbygging og organisasjonsarbeid. Det skal under årlig koordinatorkonferanse hvert år velges ett medlem, samt et personlig varamedlem til styret for HSFN blant koordinatorene. Det skal være et styremedlem fra avdeling som driftes kommunalt (velges oddetallsår) og et fra avdeling som driftes av ideell aktør (partallsår). I tillegg skal det ved partallsår velges 1 medlem, samt 1 personlig varamedlem til styret for HSFN blant familiekontaktene.

HSFN har ansvar for gjennomføring av den årlige koordinatorkonferansen og for å sikre valgprosessen.

§ 5 Styrets sammensetning

Styret består av 7 medlemmer:

 • Styreleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av valgkomitéen (se § 8) for to år ad gangen.
 • 2 medlemmer med varamedlemmer velges blant koordinatorene på årlig koordinatorkonferanse (jmf § 4).
 • 1 medlem med varamedlem velges blant familiekontaktene på årlig koordinatorkonferanse (jmf § 4).

Styremedlemmene blir oppnevnt for 2 år. Styrets leder og medlemmer kan inneha vervet i maksimum 3 sammenhengende funksjonsperioder. Generalsekretær er sekretær for styret og deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret fatter vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal ikke inneha flere enn to medlemmer fra samme organisasjon på samme tid.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 • Sikre at HSF avdelingene arbeider i tråd med «Erklæring om prinsipper og metoder».
 • Godkjenne opprettelse av nye avdelinger.
 • Si opp samarbeidsavtaler.
 • Ansette generalsekretær for HSFN.
 • Fastsette instruks for generalsekretær.
 • Vedta HSFN s strategi og handlingsplan.
 • Godkjenne årsrapport.
 • Godkjenne årsregnskap med årsberetning.
 • Vedta budsjett.
 • Velge 3 medlemmer til valgkomité.
 • Velge revisor.
 • Utarbeide / endre vedtekter.

§ 7 Generalsekretær

Generalsekretær står for den daglige ledelse av HSFN og er sekretær for styret og valgkomité.

§ 8 Mandat for valgkomité

Styret for HSFN oppnevner 3 medlemmer, for en periode på 2 år. De kan maksimalt sitte i 3 perioder på rad.

Valgkomitéen skal sikre et styre med god faglig bredde innenfor barne- og familiefeltet, representasjon fra en av HSF’s driftere, politisk erfaring, samt kjønnsmessig balanse. Generalsekretær er sekretær for valgkomitéen.

§ 9 Prokura og signatur

Styrets leder eller nestleder, sammen med generalsekretær, forplikter i enhver sak HSFN ved sine underskrifter, bl.a. ved kjøp, salg, leie eller pantsettelse av fast eiendom. Generalsekretær forplikter HSFN ved sin underskrift i enhver sak som omfattes av den daglige ledelse. Andre ansatte kan bare forplikte HSFN etter fullmakt fra styret eller generalsekretær.

§ 10 Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene vedtas med 2/3 flertall av styret. Innkalling til behandling av vedtektsendringer må skje med minst en måned skriftlig varsel til styret. Endringsforslaget skal være vedlagt innkallingen.

§ 11 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av HSFN kan skje etter vedtak i to styremøter med ett års mellomrom. Vedtaket skal gjøres på bakgrunn av en uttalelse fra årlig koordinatorsamling i fellesmøte med styret for HSFN, lokalt styre eller eierorganisasjon. Det skal også innhentes uttalelse fra Bufdir eller den nasjonale etat som har ansvar for HSFN sitt statlige tilskudd.

Ved oppløsning skal eventuelle verdier i HSFN brukes til formål som i hovedsak realiserer HSF sin «Erklæring om prinsipper og metode.»