Prinsipper & metoder

Representanter fra alle land som driver Home-Start kom i 1999 frem til en erklæring om mål, metoder og organisering av Home-Start over hele verden.

 

Erklæringen skaper et fundament for det verdensomspennende arbeidet.

Erklæring om prinsipper & metoder

Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk bestående av alle landene som benytter HSs metoder, der frivillige tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier. Hjelpen gis først og fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan hjelpe familier i vanskelige perioder, og dermed avverge at familiens situasjon forverres og blir kritisk.

1. Konseptet Home-Start

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.

2. Forpliktelser til menneskerettighetserklæringen

Home-Start er forpliktet i forhold til menneskerettighetserklæringen. Home-Start skal anerkjenne mangfold og ulikheter i familier. Home-Start respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner, så vel som ulikheter relatert til kjønnsspørsmål og personer med spesielle behov.

3. Styrke familien

Hver Home-Start-avdeling må sikte mot å styrke selvtilliten og uavhengigheten til familien ved å:

 • Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier som har minst et barn under skolealder.
 • Hovedsakelig møte familiene i deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes verdighet blir respektert og ivaretatt.
 • Forsikre de voksne om at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen.
 • Hjelpe til med å se gledene ved familielivet.
 • Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og forståelse kan øke. Fleksibilitet for å ivareta ulike behov vektlegges.
 • Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode.
 • Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er tilgjengelig i kommunen.

4. Lokalt styre

Hver Home-Start-avdeling har et lokalt styre.

Styret består av personer som er forpliktet i forhold til Home-Starts verdigrunnlag. De har ansvar for gjennomføring av Home-Starts målsetting i kommunen. De sørger for å ta kontakt med andre instanser som arbeider med unge familier i kommunen. I noen land har de styrer eller komiteer som består av ubetalte medlemmer. Ingen som representerer bevilgende myndigheter kan være styreleder i en Home-Start-avdeling.

5. Koordinator med utdanning og erfaring

Minst én person med relevant utdanning og erfaring, er som regel ansatt som koordinator for hver Home-Start-avdeling.

Koordinators oppgaver omfatter:

 • Administrere avdelingen slik at den fungerer i tråd med Home-Start Worldwides erklæring om prinsipper og metoder.
 • Rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige.
 • Holde kontakten med andre instanser som arbeider med småbarnsfamilier.
 • Foreta det første besøket i hver familie. Det legges stor vekt på å velge en frivillig med ferdigheter og erfaringer som passer til familiens behov.
 • Avgjøre sammen med familien og den frivillige når behovet for støtte ikke lenger er tilstede. Sørge for evaluering og eventuell oppfølging.

6. Foreldreerfaring

Koordinatorer og de frivillige er vanligvis selv foreldre, eller har hatt foreldreerfaring. De frivillige blir støttet av koordinator og av andre frivillige. Hvis det er hensiktsmessig, kan det også være samarbeid med evt. profesjonelle som er tilknyttet familien.

7. Forberedelseskurs

Alle de frivillige skal gjennomgå et forberedelseskurs som gir kunnskap og innsikt. De frivillige blir forberedt på utfordringer de kan møte som familiekontakt. Dette blir fulgt opp i perioden de har kontakt med familien.

8. Begrensninger

Det settes ikke grenser for hvor mange henvendelser koordinator tar imot. Imidlertid kan det være begrensninger pga. for liten tilgang på frivillige. Det må også settes grenser hvis familiens problemer er for store eller for sammensatte for Home-Start.

9. Konfidensialitet

All informasjon om foreldre og familier er konfidensiell. Om nødvendig skal informasjon deles i veiledningssituasjoner mellom den frivillige og koordinator. Dette er for å hjelpe den frivillige til å støtte familien på en adekvat måte. Konfidensiell informasjon kan kun gis videre til andre hvis foreldrene gir samtykke, og hensikten er å hjelpe familien. Eneste unntak fra dette er hvis et barns sikkerhet er i fare. Da må rette myndighet kontaktes.

10. Navnebruk og logo

Alle nasjonale Home-Start organisasjoner benytter vennskapssymbolet og navnet Home-Start som logo, ofte med et nasjonalt navn eller et forklarende ord i tillegg.

11. Home-Start Worldwide

Alle nasjonale Home-Start organisasjoner opprettholder forbindelsen med Home-Start Worldwide, og deler opplæringsmateriell, forskning og informasjon med Home-Start i andre land, for å kunne hjelpe familier best mulig.

 • Home-Start Worldwide er ansvarlig for å samordne og legge til rette for utvikling av Home-Start i nye land. Alle nye land som har forespørsler om Home-Start henvises til Home-Start Worldwide.
 • Home-Start Worldwide vil sørge for å opprette forbindelse mellom nye land og ekspertise i land der Home-Start allerede finnes. De vil formidle opplæringsmateriell, informasjon og veiledning.