Historikk

Familiestøtteprogrammet Home-Start ble startet av Margaret Harrison i Leicester i 1973. Harrison var selv en ung småbarnsmor, som bidro med frivillig innsats på et drop-in senter for mor og barn. Her opplevde hun mødrenes behov, for å ha noen og dele hverdagens gleder og sorger med.

 

Mange av mødrene Harrison kom i kontakt med, hadde et stort og udekket behov for en positiv voksenkontakt. I denne sammenheng var det ikke de profesjonelle fagfolkene de trengte, men et medmenneske – en annen mor som både kunne lytte og gi praktisk samt følelsesmessig støtte. Ideen om å etablere et korps av frivillige, som kunne forplikte seg til å besøke småbarnsfamilier i deres eget hjem et visst antall timer i uken, ble da unnfanget. Den første Home-Start avdelingen startet opp i Leicester i november 1973.

Oppstart i Norge

I 1993 møttes Margaret Harrison og Marit Bergum Hansen, daværende leder for Aline spedbarnssenter igjennom internasjonalt styrearbeid. Bergum Hansen fattet interesse for organisasjonen og da Harrison i 94′ takket ja til å forelese om konseptet for norske fagfolk, var grobunnen sådd for å få dette programmet også her til lands. Sammen med Bente Brostrøm, Randi Talseth og Inger lyster ble det videre initiativet iverksatt.

Ti personer fra ulike nivåer innenfor hjelpeapparatet, reiste i 1995 på studietur til England, for å lære mer om Home-Start konseptet. De anså tilbudet som et viktig supplement til den offentlige innsatsen, og et bidrag i det forebyggende arbeidet overfor småbarnsfamilier.

Følgende var engasjerte i denne første fasen:
  • Barnevernets utviklingssenter (senere en del av NOVA)
  • Barn og oppvekst, Saupstad distrikt i Trondheim
  • Blå Kors Norge
  • Frivillighetssentralene i Bærum, Fredrikstad og Tønsberg.
  • Kirkens Bymisjon
  • Norges Husmorforbund (senere Kvinne- og Familieforbundet)
  • Norges Røde Kors Barnehjelp
  • Representanter fra barnevernet i Asker og Fredrikstad
  • Senter for frivillig innsats
  • Organisasjonen Voksne for barn

Utviklingen av HSF

Det ble dannet en arbeidsgruppe, hvor organisasjoner innenfor arbeid med familier og barn var representert. Gruppen bisto med å støtte lokale krefter, som arbeidet for å etablere Home-Start i Norge. Oppgavene som ble utført besto blant annet av markedsføring, samt oversetting og tilpasning av materiell fra England til norske forhold.

Høsten 1995 ble den første avdelingen åpnet i Trondheim. Senere har det kommet til nye avdelinger hvert år, og arbeidet med å ekspandere er en pågående prosess. Pr. januar 2024 er det 47 avdelinger i Norge.

Ett nasjonalt kontor, Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), ble opprettet i 2000. HSF vokste raskt og det var behov for kvalitetssikring og nasjonal oppfølging. Midler til drift kommer fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Kontoret har 4 årsverk, og 1 midlertidig prosjektstilling (50 %).