Økt etterspørsel av HSF i 2016

Rekordmange familier og barn fikk støtte av HSF i 2016. I fjor hadde 1046 familier med til sammen 2218 barn en familiekontakt hjemme hos seg i en periode. Økningen av familiekontakter er også betydelig, fra 684 i 2015 til 748 i 2016. Flere frivillige melder seg til våre kurs, og det er flere familier som etterspør HSF-tilbudet.

Årsrapport-2016-900x600

Årsrapport HSFN 2016

Årsrapporten til Home-Start Familiekontakten Norge for 2016 er nå tilgjengelig på våre websider. Den er utarbeidet på grunnlag av våre lokale HSF-avdelingers årsrapporter.

HSF er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, hvor sosial rettferdighet og livskvalitet for alle er et av delmålene. I en sårbar fase av livet kan det å få besøk av et medmenneske som lytter og har et varmt hjerte – bety det lille ekstra som skal til for at hverdagen mestres. Undersøkelser viser at frivillig innsats er helseforebyggende, både for den frivillige og den som mottar hjelp og støtte.

Bidrar til gode oppvekstvilkår

FNs barnekonvensjon påpeker barns rett til liv og utvikling (artikkel 6) og barnets rett til omsorg (artikkel 18 og 20). Barnekonvensjonen skal sikre at barn får best mulige oppvekstvilkår og forutsetninger for et godt liv. Barnets utvikling påvirkes av foreldrenes omsorgsevne, og HSF bidrar til å skape et positivt, forutsigbart og trygt miljø rundt barnet.

Familiene vi hjelper

Flere av familiene vi er i kontakt med har et lite sosialt nettverk, og mange har også økonomiske bekymringer. I tillegg til vårt varemerke som er ukentlige besøk i hjemmet, kan flere avdelinger også tilby aktiviteter og turer som styrker familie- og vennskapsrelasjoner.

Familier som har kronisk syke barn og barn med funksjonsnedsettelse, sier at hjelpen fra HSF er et spesielt positivt gode, ikke minst til barnets søsken. Tid til søsken er et tema som går igjen i disse familiene.

HSF bidrar i stor grad til inkludering av innvandrere og flyktninger, i og med at 40 % av familiene er i denne kategorien. Familiekontaktene viser stor tilpasningsevne der hvor manglende språkforståelse kan være en barrière. Da hjelper det godt at HSF bygger på foreldrenes sterke sider, og legger vekt på det positive som kan oppleves sammen.

Vår innsats i 2016

Les mer om HSF sitt arbeid gjennom 2016 ved å laste ned vår årsrapport.