Nasjonal strategi for foreldrestøtte

Barne- og likestillingsdepartementet skal i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, utvikle den første nasjonale strategien for foreldrestøtte. I den forbindelse ble frivillige organisasjoner og ulike kompetansemiljøer invitert til innspillsmøte fredag 28. april.

PKF_4982Følgende spørsmål ble besvart av de tilstedeværende:

  • Ut i fra deres ståsted, hvilke tre områder innenfor foreldrestøtte er det viktigst at blir prioritert i en nasjonal strategi?
  • Hva bør strategien inneholde?
  • Hva er viktig for at strategien skal tas i bruk og at arbeidet skal lykkes, både på lokalt og sentralt nivå?

Invitert til innspillsmøte

HSFN var invitert til å delta med innspill, og valgte blant annet å vektlegge betydningen av hjemmebesøk. Regelmessige besøk i hjemmet av en fast person skaper forutsigbarhet og trygghet, og gjør det enklere å danne seg et helhetlig bilde av familien. Lavterskeltilbud ble også trukket frem som viktig, for at avlastningen skal være tilgjengelig og enkel å motta.

HSFN ser et behov for at sentrale myndigheter pålegger kommunene å satse på forebygging, og at det jobbes ytterligere med å styrke samarbeidet med frivillig sektor. Gjensidig respekt sektorene imellom er viktig å ivareta. Hvordan frivilligheten kan brukes i dette arbeidet bør inn i planer utarbeidet fra statlig hold, og følges opp deretter.

Gode oversikter i kommunene over tilgjengelige tilbud for barn og foreldre, samt kunnskapsdeling på tvers av tjenestetilbud og mellom kommuner, anser HSFN som et sentralt kriterium for at strategien skal tas i bruk og at arbeidet skal lykkes.

Veien videre

19 organisasjoner og kompetansemiljøer deltok med innspill til møtet, og disse blir tatt med videre inn i arbeidet med strategien, som skal være klar høsten 2017.