Hvordan oppleves det å motta støtte fra HSF?

Mastergradsstudent Nina Julianne Røyset har nylig innleverte sin masteroppgave, med formål å få innsikt i hvordan det oppleves av mødre, å få besøk og støtte av en familiekontakt.

Nina-Julianne-RøysetRøyset har i sitt arbeid hatt intervjusamtaler med tre mødre. Mødrene har hatt ulik bakgrunn og ulike utgangspunkt for å ønske støtte fra HSF. Samtlige av mødrene opplevde at familiekontaktene hadde forståelse for dem og deres livssituasjon, og uttrykte en god opplevelse av å motta støtte. Deres relasjon til familiekontakten ble beskrevet som relasjonen til henholdsvis en bestemor, en venn og en støtteperson. En de kunne fortelle og prate med om alt.

Opplevelsen av en god relasjon til familiekontakten, knyttes først og fremst opp mot et godt forarbeid hos koordinator. Koordinator har sørget for en god kobling mellom familiekontakt og familie, hvor god kjemi har vært sentralt fra starten. Dette er en av suksessfaktorene til HSF. Mødrene vektla også faktumet at familiekontaktene gjorde dette på frivillige basis som en viktig faktor for opplevelsen av å motta støtte.

Alle de tre mødrene uttrykte at de var i en tøff periode og opplevde at hjelpen fra HSF utgjorde en forskjell for dem. HSF er opptatt av å bistå småbarnsfamilier med hjelp og støtte i utfordrende perioder, for å bidra til at familiene «kommer seg over kneika». Mødrenes opplevelser av hjelpen og støtten fra HSF er i masteroppgaven brukt som utgangspunkt for hvordan HSF kan virke forebyggende.

Dette var et ekstrakt av innholdet i oppgaven. Denne vil bli tilgjengelig i sin helhet på NTNU sine nettsider, etter uteksaminering av avgangsstudentene sommeren 2017.