Hjemmebesøk som arbeidsform

RBUP har i dag avholdt kurs med temaet hjemmebesøk som arbeidsform. Ulike fagmiljøer som jobber aktivt hjemme hos barn, unge og deres familier har deltatt som kursholdere. Blant disse har HSF vært representert gjennom Kirsten Falkung, familiekontakt i HSF Asker.

Kurs-RBUP-2017
Kirsten Falkung, familiekontakt i HSF Asker

«Internasjonalt satses det stadig mer på programmer og metoder der hjemmebesøk er arbeidsformen som benyttes. Hjemmebesøk har lange tradisjoner i Norge, blant annet i oppfølgingen av nyfødte barn. Det meste av forskning på hjemmebesøk viser at både de som mottar og de som tilbyr hjemmebesøk har gode erfaringer. Paradoksalt nok nedprioriteres hjemmebesøk av helsesøster i mange kommuner, parallelt med at nyfødte skrives ut tidligere fra sykehusene.

Hjemmebesøkene kan se svært ulike ut avhengig av hva som er formålet med de ulike besøkene, og kanskje også hvilke yrkesgrupper som utfører dem. Fellesnevneren er at de foregår på hjemmebane for de vi besøker, hvilket i utgangspunktet gir en annen maktbalanse enn dersom de samme møtene skulle vært foretatt på et offentlig kontor.» (Ref. RBUP sine kurssider.)

Målgruppen for kurset har vært de som jobber forebyggende med svangerskap og barseltid, samt med oppfølging av familier i risikosonen.