Å ha noen er den store forskjellen

I den ferske evalueringsrapporten som i dag ble lansert hos VID vitenskapelige høgskole, er hovedkonklusjon at HSF i høy grad fungerer etter målsetningen og innfrir sine vedtektsfestede forpliktelser på hensiktsmessige måter.

Et forskerteam ved VID vitenskapelige høgskole, med Beate Jelstad Løvaas som fagansvarlig og Stephen Sirris som prosjektleder, har arbeidet med evalueringsrapporten det siste året. Sirris kommenterte at rapporten hadde satt spor, og utdypet med å fortelle at det var en høy grad av tilfredshet hos informantene. Han sa videre at rapporten skulle inneholde anbefalinger og dette innebar at det måtte letes med lys og lykter for å finne forbedringspotensial. «Det trenger ikke være dårlig for å bli bedre», presiserte styreleder i HSFN, Kjell Erik Ullmann Øie.

Vi ser frem til å ta med oss erfaringene fra evalueringsrapporten inn i vårt videre arbeid med å ivareta og utvikle Home-Start Familiekontakten i Norge.

25-årsjubileum i Norge

I år feirer Home-Start 25 år i Norge. I november 1995 ble den første koordinatoren ansatt, i Trondheim. Det er mange måter man kan feire og markere det på. Å få en slik rapport, som beskriver med gode ord det viktige arbeidet som er blitt gjort og stadig gjøres er i så måte et pluss.

Vi har fått bekreftet de gode tilbakemeldingene fra tidligere evalueringer. Familiene opplever tilbudet som godt, med god kvalitet og ofte er det helt avgjørende for situasjonen de er i. Familiekontakten forteller om opplevelsen av å være noe for andre. Hvor godt det er å være ønsket og verdsatt.

En ubyråkratisk organisasjon

Det er også godt for meg å kjenne igjen det jeg snakker om, når jeg forteller om Home-Start ute i kommunene, eller på kurs. Vi er ubyråkratiske, vi er likemenn og likekvinner, og vi kommer i en helt annen posisjon enn det offentlige hjelpeapparatet. I rapporten nevnes skepsis til barnevern eller andre offentlige instanser. Denne skepsisen unngår vi i stor grad.

Evaluering hvert tiende år

Vi ba i 2019 BUFDIR om finansiering for å gjennomføre en evaluering av Home-Start Familiekontakten, slik det ble gjort i 1999 og 2009. Etter en stabil ledelse ved nasjonalt kontor, hvor Wenche Heimholt Isachsen ledet skuta trygt i 18 år, overtok undertegnede posten i 2019. Det var et passende tidspunkt å nå gjøre en evaluering, en statusoppdatering og vurdere veien videre.

Kjernevirksomhet ivaretatt

Jeg er glad for at det fremkommer så tydelig at vi klarer å ivareta kjernevirksomheten vår, og at vi er gode på det. Samfunnet har aldri endret seg så raskt, som det gjør nå. Bare tenk ti år tilbake, hvor smarttelefoner akkurat var kommet. Og hvilken posisjon den har hos oss nå. Det er en enorm endring i strukturer og hvordan vi mennesker skaper og opprettholder relasjoner. Vi har ikke bare digitalisert kundedata på jobben, handlelistene våre og banktjenestene, men også våre relasjoner og personlige liv. Midt oppi alt dette, står Home-Start støtt, med våre prinsipper og metoder. Vi er fleksible og tilpasningsdyktige, men samtidig tro mot konseptet. Det handler om de basale behovene vi mennesker har. Å bli sett, hørt og forstått. De synes universale, både i tid og sted. Home-Start fungerer på Stovner, i Trøgstad, og i Tanzania.

Mer nettverksbygging

Et annet punkt vi ser betydningen av er nettverksbygging. Rapporten nevner viktigheten av nettverk og hva slags påvirkning det gir hos småbarnsfamilier. Her kan Home-Start gjøre en enda bedre jobb, og jeg tenker at for å skape varig positiv endring hos familier som mangler nettverk, er nettverksbygging helt essensielt.

Stillinger i organisasjonen

Vi er også glade for at rapporten anerkjenner viktigheten av forutsigbarhet i stillingsressurser hos koordinatorene. Uforutsigbarhet ved tildeling av kommunale midler er dessverre ikke uvanlig for mange av våre avdelinger, og enkelte steder er det en årlig foreteelse. Vi vet at det oppleves vanskelig og energikrevende for koordinatorene å stå i en slik usikkerhet. Den jobben koordinatorene gjør, er helt essensiell for oss som organisasjon og er med på å skape det unike tilbudet Home-Start er. Tid og gode rammer er helt nødvendig for å holde kvaliteten på det vi gjør oppe. Faktisk har vi mange fagpersoner også, som velger å være frivillige hos oss. Fordi de ser at det er kvalitet.

Det anbefales også at det tilføres flere stillingsressurser til nasjonalt kontor, med den arbeidsbyrden som ligger der, ikke minst med tanke på videre ekspansjon fremover. Dette blir et viktig punkt å ha med seg i videre planlegging og gjennomføring av vår strategi fremover.

Arbeid basert på frivillighet

Rapporten knytter også nyere forskning og fagkunnskap til vår rolle, i samarbeid med et offentlig hjelpeapparat i stadig endring. Vi er en ideell organisasjon som baserer arbeidet vårt på ufaglærte frivillige. Det betyr ikke at vi er fagløse. Alt det vi gjør, og alle de mekanismer som settes i gang når en familiekontakt kobles til en familie, kan forklares med fag og beskrives teoretisk. Dette er vi bevisste, og når vi nå jobber med kvalitetssikring, er en del av det også å tydeliggjøre dette. I så måte, er det nyttig å kunne bruke dette fra rapporten.

Det er også skrevet noe om samfunnsøkonomi, knyttet til frivillighet og til Home-Start. Dette er nyttig informasjon for oss å ha med oss, både når vi skal ekspandere, men også kjempe for fortsatt eksistens enkelte steder.

Takk

Jeg vil rette en stor takk til alle respondentene, familiene, familiekontaktene, våre samarbeidspartnere, koordinatorene, det nasjonale styret og administrasjonen. Takk for at dere ville være med på dette.

En ekstra stor takk til BUFDIR, som bevilget midler til å gjennomføre denne evalueringen. Vi tenker at dette er et viktig bidrag til å vise hvem vi er, og som også kan være med å vise veien videre.

Sist, men ikke minst så vil vi takke teamet som har gjort dette flotte arbeidet. Tusen takk for det arbeidet dere har lagt ned, og den tålmodigheten dere har vist. Dere har vel kanskje også merket at det til tider har vært litt vel hektisk på nasjonalt kontor, med litt sen respons og noen utsettelser.

Dette er en rapport vi kan ta med oss videre, og som vi kan bruke både internt, men også eksternt, for å vise hva Home-Start er, hva vi får til, og hvorfor alle kommuner burde ha en Home-Start avdeling.

Morten Singstad, nasjonal koordinator