Forebyggende familiestøtte i annerledesåret

Året 2020 var et annerledes år, og det er ikke til å unngå at årsrapporten er preget av covid-19. Alle i samfunnet har vært berørt av korona på en eller annen måte. Home-Start Familiekontakten handler om forebyggende arbeid - hva er det vi forebygger?

Ifølge rapportene våre, forebygger vi effekten av fødselsdepresjoner. Vi forebygger skilsmisser og samlivsbrudd. Vi er med på å bedre samspillet mellom foreldre og barn, og dermed forebygger adferdsproblematikk, sykefravær og mistrivsel. Vi vet at når foreldre strever og har det vanskelig, kan dette gå utover barna. I en tid hvor mange sosiale arenaer har vært nedstengt, har det vært økende fokus og bekymring for barn og unge i samfunnet. Home-Start sin tilstedeværelse har blitt viktigere i løpet av året, og i mars/april var det nærmest en selvfølge at vi skulle innstille hjemmebesøk og stenge ned. Mot slutten av året, var det ikke like selvfølgelig, selv ikke der smitten var størst. For den sosiale avstanden har tæret på oss alle, og spesielt utsatte barnefamilier.

Da vi stengte ned i mars og april fortsatte HSF sin aktivitet, men vi tok i bruk telefon og videochat. Enkelte hadde leksehjelp via videochat, familier har fått påskeegg, aktivitetsposer med spill og annet, julegaver og oppmerksomheter på døra. En koordinator eller en familiekontakt på trappa som sier hei og vinker i vinduet.

For familiekontaktene har vi hatt møter ute, med bålpanner, veiledning på tur og sosialt samvær. Familiekontaktene har opplevd dette som svært velkomne arrangementer. Vi har gjort det vi har hatt mulighet til, i denne perioden. Kreativiteten har blomstret. Men vi har også sett at en telefon ikke kan erstatte de fysiske møtene mellom familie og familiekontakt. Besøkene «hjemme hos», de er uerstattelige.

Rekruttering har vært en utfordring for mange dette året. Mange kurs ble avlyst våren 2020. Samtidig har koordinatorene vært fleksible, tenkt nytt, og vi har klart å gjennomføre en del kurskvelder digitalt. All honnør til dem for det. Noen familiekontakter har vegret seg for å gå inn i nye familier når smitten har vært høy, og det preger tallene våre noe. Vi opplevde også tidvis at det var vanskelig å rekruttere familier. Det kan se ut som at når alt annet stengte ned i samfunnet, så fikk de ikke informasjon om HSF, og dermed fikk vi færre henvendelser. Her var det store undertrykte behov, og dette endret seg etter hvert. Mange avdelinger kjente på et ekstra trykk i løpet av høsten. Vi opplevde også at familier som tidligere hadde fått hjelp av Home-Start tok kontakt. De var usikre, forsto ikke alle retningslinjene, ønsket hjelp til å vurdere hvordan best ivareta seg selv og barna i dette. Mange hadde også et sosialt behov, noen å prate med. Vi ser også at flere av koordinatorene fikk en utvidet rolle, og familier som hadde store behov, men som ikke ble koblet med en familiekontakt, ble fulgt opp ekstra av koordinator. Dette er noe som ikke kommer frem av tallene i årsrapporten. Det er rett og slett mye godt arbeid og god foreldrestøtte som er gitt dette året, som ikke kommer med i vårt tallfestede materiale.

Vi har flere nye avdelinger, noen avdelinger har blitt slått sammen eller vært i en omorganisering. Det er fantastisk å se at man har klart å bygge opp en avdeling midt i en pandemi. Noen koordinatorer rakk knapt å starte i jobb, før alt stengte ned. Det er imponerende å se!

Denne perioden har hos oss, som de fleste andre, ført til en lyn-digitalisering. Vi har brukt Zoom og Teams, og flyttet mange av møtene og konferansene våre inn i digitale rom. 2020 har vært preget av uforutsigbarhet. Arrangementer, møter og kurs har blitt flyttet på, bookinger har måttet gjøres om på, det har skapt frustrasjon hos mange.

Hos nasjonalt kontor har vi hatt fokus på å legge til rette for koordinatorene så godt som mulig, og ivareta dem i en tøff hverdag med mye uforutsigbarhet. De første månedene var det mye fokus på retningslinjer med stadige oppdateringer, og endringer fra regjeringen.

Vi har hatt mye veiledning av koordinatorene på telefon, og laget «åpne møter» på zoom, som en lavterskel arena for å prate litt om utfordringene vi har. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og det er ikke utenkelig at dette blir noe vi fortsetter med, korona eller ei.

2020 var et jubileumsår, hvor HSF har vært 25 år i Norge. Jubileumskonferansen som skulle holdes på høsten ble dessverre flyttet til 2021, men Trondheim og Kristiansand/Arendal/Stavanger klarte å gjennomføre sine markeringer.

Vi håper at vi vil huske denne perioden og året 2020 som annerledesåret, og at 2021 blir året alt ordner seg!

Her finner du årsrapporten vår for 2020 – God lesning!