Flere familier med større hjelpebehov

Årsrapporten for 2017 viser at 1082 familier har mottatt støtte og hjelp fra 793 familiekontakter, noe som tilsvarer nærmere 50 årsverk! Vi er utrolig stolte av våre familiekontakter som ukentlig har besøkt 2293 barn i disse familiene.

I løpet av 2017 har HSF støttet et økt antall familier som allerede har kontakt med hjelpeapparatet. Koordinatorene opplever at flere familier har sammensatte og større hjelpebehov enn tidligere.

Forklaringsnøkkelen kan være at hjelpeapparatet anerkjenner og henvender seg oftere til HSF, eller at det reelt sett er flere familier med større behov for hjelp. Dette er noe vi ønsker å følge opp videre.

Home-Start Familiekontakten sitt familiestøtteprogram ble i 2017 tilbudt igjennom 35 avdelinger i Norge. Hver avdeling er ledet av minst 1 koordinator, som blant annet har ansvaret for kursing av de frivillige til å bli familiekontakter, og kobling mellom familiekontakter og familier.