En hyllest til familiekontaktene

Rundt 200 familiekontakter fra store deler av landet, var mandag samlet i Gamle Logen. Konferansen er en årlig hyllest fra nasjonalt kontor, til alle HSFs familiekontakter. Styreleder for HSFN og generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Ullmann Øie, ønsket velkommen og takket familiekontaktene for den viktige innsatsen de gjør hver uke.

Barndom i NowHereLand

På programmet tok vi opp temaet «Barndom i NowHereLand» – hvordan HSF kan være støtte for barn av papirløse migranter. Avdelingen HSF Kirkens Bymisjon Oslo har jobbet med dette som et prosjekt i over 3 år. Koordinator Bjørg Engebretsen og familiekontakt Eyvi Maxwell belyste hvordan de har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barna i disse familiene, ved å bruke Home-Start som metode. Målsetningen for prosjektet er å:

  • Bidra til å forebygge og redusere omfanget av problemer barna kan få med seg videre i livet.
  • Gi støtte i foreldrerollen.
  • Redusere stress og overbelastning, samt bidra til styrket psykisk helse for hele familien.

Hvordan hjelpe sårbare barn og familier?

Øyvind Kvello, loset oss igjennom hovedtemaet for «Hvordan hjelpe sårbare barn og familier?». Han er professor i spesialpedagogikk ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, og styrket kompetansen vår knyttet til barns utvikling frem til 4-års alder. Kvello innledet med å fortelle om de tre bærebjelkene knyttet til livskvalitet: å høre til, å mestre og et positivt selvbilde.

Sosial støtte ble trukket frem som viktig, og det synes ofte å være et mønster preget av at jo mer sosial støtte desto bedre psykisk fungering. Den sosiale støtten kan være i form av å:

  • bli vist sympati/bekreftelse
  • ha tilgang til noen å drøfte med/få råd på hva som er gode strategier
  • ha noen å dele opplevelser og erfaring med
  • få tilbakemelding på seg selv
  • ha tilgang til praktisk hjelp

Forskning viser derimot også at det på et punkt flater ut, og effekten kan bli noe negativ dersom det blir for mye sosial støtte. Sett i lys av konseptet til HSF så underbygger dette vår grunntanke. Vi skal være en støtte i en avgrenset periode, som regel et halvt år, slik at foreldrene selv kommer seg videre ved egen hjelp og mestring.

Takk til alle våre frivillige

Våre familiekontakter er uvurderlige i sitt frivillige arbeid, og den innsatsen de gjør for familiene som trenger hjelp og støtte. Takk for alle timene som nedlegges, og som bidrar til å gi barn trygge og gode oppvekstvilkår.