2019: HSF står trygt i det nye kommunelandskapet

I 2019 fikk 1034 familier med 2130 barn ukentlige besøk av 730 familiekontakter (frivillige)*. Det tilsvarer nesten 94.000 timer**!

Disse familiene har hatt ulike utfordringer som f.eks. fødselsdepresjoner, alvorlig sykdom, samlivsbrudd, isolasjon eller manglende nettverk. Vårt oppdrag er sammen med familien å forsøke å snu en vanskelig livssituasjon til en situasjon med håp, mestring og litt mindre stress. Vi ser at i veldig mange tilfeller, kan det være nok med 2-4 timer i uka, for å snu situasjonen.

Spenning rundt sammenslåinger i 2019

2019 har vært et år som i mange sammenhenger har vært preget av sammenslåinger. Kartet ser ikke lengre ut slik det har gjort, vi har fått nye fylker og nye kommuner. Flere av våre avdelinger er også berørt av dette. Noen har fått en større kommune, noen har blitt slått sammen og har måtte organisere seg på nytt. Dette skaper uro og kan være krevende. Samtidig kan det også gi noen nye muligheter. En bekymring vi hadde var, i og med at vi ikke er en lovpålagt tjeneste, om avdelingene som ble berørt ville overleve dette? Vil vi skvises ut når budsjetter skal slås sammen, og millioner spares? Hvor mange koordinatorstillinger forsvinner i det stille? Svaret er i skrivende stund – ingen! Det er tydelig at HSF er godt etablert og ettertraktet! Lokale politikere og fagmiljø har vernet om HSF med et klart ønske å videreføre tilbudet.

Midler fra Bufdir for oppstart av HSF-avdelinger

Også hos nasjonale politikere er HSF i vinden, noe som er tydelig i regjeringens strategi for foreldrestøtte. Bufdir har i 2019 åpnet for og bevilget midler direkte til kommuner for oppstart av HSF kontor. Fire kommuner har fått støtte, og tre kontor har søkt og fått klarsignal for å starte opp. Nesodden var først ut, med oppstart i november. Molde og Bodø starter i 2020. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Et konsept som fungerer på tvers av geografi

Som ny nasjonal koordinator i mitt første år, har dette vært et spennende og lærerikt år. HSF byr på mye hjertevarme og raushet, og samtidig så mye kompetanse og dyktighet. Det er klart at Home-Start som konsept har lykkes på et fundamentalt nivå. Margaret Harrison, som startet dette på 70-tallet fant en universal nøkkel som fungerer om det er på Stovner, i Mo i Rana, i Leicester eller i Zambia.

Mennesker har behov for å bli sett, hørt og forstått. Behovet for tilhørighet og vite at man ikke står alene, det er felles for alle mennesker, uavhengig av kultur, religion og kontekst. Disse behovene får vi bekreftelser på at HSF bistår med å dekke, og det gjør at arbeidet oppleves utrolig tilfredsstillende.

Takk til alle som bidrar

En stor takk til alle de frivillige familiekontaktene som gir av sin tid, sitt overskudd og sitt hjerte, til de familiene som trenger det.

Takk til alle familiene, som åpner sine hjem, som våger å slippe noen inn, selv når de er i en sårbar fase.

Med engasjement og energi rekrutterer koordinatorer frivillige. De bruker sin kunnskap til å lære opp og veilede familiekontakter.
Med innsikt og klokhet kobles familien til “den rette” familiekontakten, og koordinator veileder også familiene ved behov. Takk til alle koordinatorene for deres innsats.

Til slutt, takk til alle våre samarbeidspartnere, som jobber for at det skal være et HSF kontor i din kommune.

Morten Singstad, nasjonal koordinator

God lesning av HSFN sin årsrapport for 2019!

 

*) Ved utregning av statistikk har vi mottatt informasjon om antall familier, barn og aktive familiekontakter fra samtlige
aktive avdelinger. Øvrig tallgrunnlag er mottatt fra 32 avdelinger, og statistikken er derfor basert på dette.
**) Tallet er estimert og derfor unøyaktig.